Mẫu bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt

Mẫu bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt
Là Ánh Glass

Mẫu bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt. Khi thi công xây dựng công trình phát hiện thấy nếu không thay đổi thiết kế những yếu tố bất hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Mẫu bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt

Công trình: ………………………..

Hạng mục: …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

 

Địa điểm, ngày……… tháng……… năm………

 

BẢNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT

Số thứ tự

Nội dung thay đổi và số hiệu bản vẽ của tổ chức thiết kế đã được duyệt

Nguyên nhân có sự thay đổi

Cơ quan duyệt hoặc đồng ý sự thay đổi

Tên, số, ngày tháng văn bản cho phép thay đổi

Ghi chú

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

 

Đại diện nhà thầu giám sát thi công

xây dựng công trình

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Đại diện chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

 

 

Đại diện Nhà thầu thiết kế

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu);

Đại diện nhà thầu chính xây, lắp

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê khai những thay đổi thiết kế như sau:

Ở phần nội dung chính, chúng ta cần trình bày rõ ràng ngắn gọn nguyện vọng muốn được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng đã cấp trước đó. 
Trong đơn này, chủ đầu tư phải nêu rõ thời gian hoàn thành công trình dự kiến và phải kèm theo giấy phép xây dựng bản chính chưa được sửa đổi.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê khai những thay đổi thiết kế như sau:

Đơn liên quan: Đơn xin thay đổi thiết kế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ (1)
Kính gửi: (2).................................................................
Tôi tên:(3).................................................................... CMND số:...................................................
do...................................................................... cấp ngày........... tháng..........năm..........................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:........................... đường:...................................................................................................
Phường (xã, thị trấn):............................................... quận (huyện):................................................
- Số điện thoại:.................................................................
Là chủ đầu tư công trình:................................................................................................................
- Số nhà:........................... đường:..................................................................................................
Phường (xã, thị trấn):................................................ quận (huyện):...............................................
Đã được (2).................................... cấp Giấy phép xây dựng số:............./GPXD ngày......tháng.....năm..........
Nay tôi đề nghị được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng số:.........../GPXD, nội dung đề nghị thay đổi:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là..................................... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
 
..........................., ngày.....tháng..... năm..........
Đính kèm
- Giấy phép xây dựng (bản chính)
Người làm đơn
(ký tên)

Áp dụng cho thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm giấy phép xây dựng
Cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.
Nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật đã quy định.
Họ và tên của người được cấp giấy phép xây dựng, 

Những trường hợp nào được thì thiết kế xây dựng công trình đã phê duyệt được thay đổi ?

Những trường hợp nào được thì thiết kế xây dựng công trình đã phê duyệt được thay đổi ?

a) Khi thi công xây dựng công trình phát hiện thấy nếu không thay đổi thiết kế những yếu tố bất hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án, chất lượng công trình.
b) Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi thiết kế.
c) Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi địa điểm, quy hoạch xây dựng, mục tiêu, quy mô đối với công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước, hoặc làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt của công trình thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt lại nội dung điều chỉnh. 
Còn chủ đầu tư được quyền quyết định thay đổi thiết kế với những trường hợp còn lại. Phải áp dụng theo quy định của Nghị định này thì  những nội dung điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định, thẩm tra, phê duyệt lại.
d) Nhà thầu thiết kế có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các thiết kế bất hợp lý 
e) Nhà thầu thiết kế thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi thiết kế phải chịu trách nhiệm về những nội dung do mình thực hiện và đưa ra.