Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
Là Ánh Glass

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản không được quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo

5.0 (100%)/1 votes

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Sau mỗi công trình, mỗi hạng mục của công trình nào đó các kỹ sư, chủ đầu tư, đơn vị thi công đều phải làm nghiệm thu công trình, nghiệm thu hạng mục công trình đã thi công,.. Và tất nhiên sẽ phải dùng đến mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng để xác nhận công việc đã làm đến đâu, đạt hay chưa,..

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là gì?

Là mẫu biên bản nghiệm thu được lập ra khi nghiệm thu công việc xây dựng công trình. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình nêu rõ thông tin công trình, dự án, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, đánh giá công việc xây dựng,..

Tham khảo thêm: Kính Màu Là Ánh

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là gì?

Nghiệm thu công việc thì người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ:

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
+ Thí nghiệm chất lượng vật liệu
+ Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật
+ Tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra
+ Thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản không được quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng.

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có
– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….
 
Biên bản Số ……………..
Nghiệm thu công việc xây dựng 
Công trình ………………………………………….………………………………………..
Hạng mục: …………………………………………………………………………………..
Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………….……..
 
1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc đã hoàn thành cần nghiệm thu và vị trí nằm trong hạng mục hoặc công trình)
2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)
– Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.
3. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….       
Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….
Tại: ………………………
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)
– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)
– Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;
– Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
– Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu)
– Bản vẽ hoàn công;
– Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
– Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu:
– Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng cần nghiệm thu;
– Thực hiện công tác nghiệm thu như qui định ở điều 4.2 tiêu chuẩn này;
– Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)
c) Các ý kiến khác nếu có.
5. Kết luận :
– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì ghi rõ lý do.
– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa.
6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:(Ký ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia).