Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng
Là Ánh Glass

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

0.0 (0%)/0 votes

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là biểu mẫu rất quan trọng trong quá trình xây dựng công trình, nhà cửa… Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất, chính xác nhất và tiêu chuẩn nhất 2019.

Nghiệm thu công trình xây dựng là gì ?

Nghiệm là kiểm nghiệm, thu là thu nhận, hiểu một cách nôm na nghiệm thu là quá trình kiểm tra, xem xét, thu thập và ghi nhận các kết quả kiểm tra công trình sau khi xây dựng. 
Hiểu một cách khác thì đây là quy trình kiểm tra chất lượng công trình có đạt yêu cầu hay không ? Trước khi đưa vào sử dụng

Nghiệm thu công trình xây dựng là gì ?

Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng
Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đọan xây lắp.
Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng
 
1. Công trình/hạng mục công trình:………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu: 
a) Phía chủ đầu tư: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Người phụ trách thi công trực tiếp :  (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:
– Người đại diện theo pháp luật
– Chủ nhiệm thiết kế

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
Bắt đầu :             ……. ngày   ……..  tháng ……. năm ………       
Kết thúc :           …….  ngày   ……..  tháng ……. năm ……..
Tại: ………………………….

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:           
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;
b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);
c) Các ý kiến khác nếu có.

6. Kết luận:
– Chấp nhận hay không nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do;
– Các tồn tại về chất lượng cần phải sửa chữa khắc phục. Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục;
– Các yêu cầu khác nếu có

7. Các bên tham gia nghiệm thu: (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
Nhà thầu giám sát thi công
xây dựng công trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
Nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu);
Nhà thầu thi công
xây dựng công trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú : Tất cả các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ 
đầu tư) ký, ghi rõ họ tên và chức vụ vào biên bản này.

Hồ sơ nghiệm thu gồm:
– Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.