Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị liên động để chạy thử thiết bị có tải

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị liên động để chạy thử thiết bị có tải
Là Ánh Glass

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị liên động để chạy thử thiết bị có tải. Thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu là nhiệm vụ hàng đầu người đại diện theo pháp luật

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị liên động để chạy thử thiết bị có tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….
 
Biên bản Số ……………..
Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động có tải
 
Công trình ………………………………………….(ghi tên công trình xây dựng)………………………………………..
Hạng mục: ……………………………………………(ghi tên hạng mục công trình xây dựng)………………………
Địa điểm xây dựng: …….(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục công trình và công trình xây dựng)……..
 
Để hiểu rõ hơn về biên bản này hãy đọc bài phân tích dưới đây để có thể sử dụng một cách đúng và hợp lý nha

1. Nên đề cập đến những thành phần gì trong hệ thống thiết bị được nghiệm thu? 

Liệt kê rõ ràng hệ thống các thiết bị
Nêu chính xác và cụ thể thời gian chạy thử bắt đầu cũng như thời gian kết thúc.

1. Nên đề cập đến những thành phần gì trong hệ thống thiết bị được nghiệm thu? 

2. Có những thành phần trực tiếp nào tham gia nghiệm thu?

Chú ý : Phải ghi rõ tên tổ chức cũng như  họ tên và chức vụ cá nhân trong mục này.

a) Về phía nhà chủ đầu tư:

–  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu.
– Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư là việc mà người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận cần phải làm.

b) Về phía nhà thầu thi công và xây dựng công trình:

– Thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu là nhiệm vụ hàng đầu người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát.
– Còn về việc thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì người đại diện theo pháp luật và người phụ trách sẽ làm.

c) Về phía nhà thầu thì sẽ thiết kế xây dựng công trình cũng như tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình này:

Gồm 
– Chủ nhiệm thiết kế.
– Người đại diện theo pháp luật;

d) Bắt buộc phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường thì;

e) Phải có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài. Tại công trình các đại diện này do cơ quan quản lý chuyên gia nước ngoài đề nghị, còn về phía chủ đầu tư thì đưa ra quyết định.

f) Và các thành phần khác (theo yêu cầu của chủ đầu tư) sẽ trực tiếp tham gia nghiệm thu.

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu công trình trình bày ra sao?      

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại:  ……………………………………  
 
Bao gồm thời gian bắt đầu thi công công trình và thời gian kết thúc nghiệm thu công trình kèm theo địa điểm nghiệm thu công trình hoàn thành ấy. 

4. Nhận xét và đánh giá công tác chạy thử thiết bị có tải được thực hiện chi tiết như thế nào?

4. Nhận xét và đánh giá công tác chạy thử thiết bị có tải được thực hiện chi tiết như thế nào?

a. Căn cứ để nghiệm thu như sau:

- Yêu cầu cần phải có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
-  Những thay đổi thiết kế được phê duyệt và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
- Cần có các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành trong quá trình chế tạo, lắp đặt.
- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị.
- Nghiệm thu các thí nghiệm chất lượng vật liệu, các kết quả kiểm tra, hay các thiết bị được thực hiện trong quá trình lắp đặt và chế tạo
- Nhà thầu thi công lập bản vẽ hoàn công và nộp lại
-Biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị không tải.

b. Về mảng tiến độ lắp đặt thiết bị:

- Ngày khởi công thi công công trình
- Ngày kết thúc và hoàn thành

c. Về mảng công suất đưa vào vận hành:

- Đánh giá theo thiết kế
- Theo kết quả thực tế đạt được

d. Về đặc điểm

- Đảm bảo đặc điểm an toàn phòng chống cháy nổ, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng để bảo vệ an toàn lao động.

e. Về khối lượng:

- Theo thiết kế được duyệt:
- Theo thực tế đạt được:

f. Về phần chất lượng chạy thử có tải:

Ghi rõ chất lượng chạy thử có đạt hay không đạt 

g. Các phần đã được sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt

.......
Liệt kê rõ những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được phê duyệt lúc đầu.

h. Các quan điểm đóng góp khác (nếu có).

5. Kết luận :

      - Nêu rõ ý kiến  là chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.
      - Đặt rõ yêu cầu hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện hay sửa chữa và các yêu cầu khác nếu có.