Thông báo nhân sự mới? Mẫu văn bản thông báo nhân sự mới

Thông báo nhân sự mới? Mẫu văn bản thông báo nhân sự mới
Là Ánh Glass

Thông báo nhân sự mới? Mẫu văn bản thông báo nhân sự mới. Trong thông báo, dùng cách hành văn phải rõ ràng, dễ hiểu và mang tính đại chúng cao, cần viết rất ngắn gọn, đủ thông tin

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Thông báo nhân sự mới? Mẫu văn bản thông báo nhân sự mới

Trong các cơ quan tổ chức, các văn bản hành chính công vụ có yếu tố vô cùng quan trọng, cần thiết. Công văn, tờ trình, thông báo,….là những văn bản cần sự chính xác về quy cách trình bày, ngôn từ, kí tên, đóng dấu,… Vậy khi có nhân sự mới chúng ta cần phải soạn thảo thông báo như thế nào?

Thông báo nhân sự mới? Mẫu văn bản thông báo nhân sự mới

Thông báo là gì?

Thông báo là một văn bản hành chính thông thường dùng để truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức, một sự việc, thông tin về hoạt động của các cơ quan, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để biết để thực hiện. Thông báo còn được dùng để giới thiệu một chủ trương một chính sách được thể chế hóa bằng văn bản thích hợp. Trong trường hợp này thông báo mang tính chất phổ biến chính sách, chủ trương, được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để định hướng công việc của các đơn vị trực thuộc hoặc để phân phối công tác với các cơ quan có liên quan

Cấu trúc của thông báo:

- Phần mở đầu: Nêu mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo, đối tượng tiếp nhận thông báo. Nếu chủ thể thông báo sử dụng thẩm quyền cao hơn (thừa lệnh cấp trên) để thông báo phải ghi rõ trong phần mở đầu.

- Phần nội dung: Nêu rõ nội dung cần thông báo đến đối tượng tiếp nhận. Tùy theo nội dung cần thông báo, người soạn thảo có thể viết phần này thành một đoạn văn, nhiều đoạn văn hoặc trình bày theo hệ thống đề mục (bằng số Ả rập).

- Phần kết thúc : Nhấn mạnh nội dung cần thông báo, xác định thời gian có hiệu lực và các quy tắc xử sự được áp dụng nếu có phạm vi. Loại thông báo cần giới thiệu các chủ trương, chính sách thì phải nêu rõ tên, số và ngày tháng ban hành văn bản đó trước khi nêu những nội dung khái quát.  

Trong thông báo, dùng cách hành văn phải rõ ràng, dễ hiểu và mang tính đại chúng cao, cần viết rất ngắn gọn, đủ thông tin, không bắt buộc phải lập luận hay biểu lộ tình cảm như trong các công văn, phần kết thúc chỉ cần tóm tắt lại mục đích và đối tượng cần được thông báo. Phần đại diện ký thông báo: Không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà là những người giúp việc có trách nhiệm về các lĩnh vực được phân công hay được uỷ quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Cấu trúc của thông báo:

Các loại thông báo thường sử dụng

Thông báo truyền đạt một văn bản mới ban hành, một chủ trương, một chính sách mới
Thông báo về nhiệm vụ được giao
Thông báo về các quan hệ mới trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh
Thông báo một sự việc, một tin tức
Thông báo về thông tin trong hoạt động quản lý

Mẫu văn bản thông báo nhân sự mới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                           ————— 
 Số: ……./PNS/TB                        Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm 20…….
 
THÔNG BÁO
V/v: thay đổi nhân sự 
 
Kính gửi:................................................................................................
[Tên công ty] xin chân thành cảm ơn Quý khách về sự quan tâm tín nhiệm đến sản phẩm của Công ty Chúng tôi, về mối quan hệ hợp tác trên tinh thần đoàn kết và phát triển trong thời gian qua.
Nay nhằm thuận tiện trong giao dịch, [Tên công ty] trân trọng thông báo đến quý khách:
Ông/Bà            : …………………………………………………..           Mã nhân viên: ……………………………..
Chức vụ          : …………………………………………………..
Đã chính thức nghỉ việc  và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Quý khách trên danh nghĩa [Tên công ty] kể từ ngày ……./……../20…..
 
Do đó, để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) đề nghị Quý khách liên hệ trực tiếp với:
Ông/Bà                        : ………………………………………                         Mã nhân viên: ………………………………….
Điện thoại                   : ………………………………………                         Trước ngày: ……../……/20…….
Sau thời gian trên Công ty Chúng tôi không còn trách nhiệm đối với những khiếu nại liên quan đến Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Kính chúc Quý khách luôn thành công trong kinh doanh, sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng phát triển và mãi mãi vững bền.
 
Trân trọng kính báo Email giới thiệu nhân viên mới
                                       [Tên công ty]
     Nơi nhận:                                                                                      [Chức vụ]
–          Như trên.
–          Lưu: Đơn vị, PNS.
–          Phòng TCKT.